Všeobecné pravidlá súťaže na Facebook a Instagram You Style, s.r.o.

Prevádzkovateľ súťaže:

 You Style, s. r. o., Československej armády 332/39, IČO: 47486741, IČ DPH: SK2023889076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 60517/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo Instagram (ďalej len „miesto konania súťaže“)

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com) alebo Instagram (www.Instragram.com), má po celý čas aktívny Facebook, Instragram účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania sociálnej siete Facebook a Instagram, uvedené na tejto stránke.

Odovzdanie výhry:

Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

Organizátor informuje výhercu o odovzdaní výhry a následne sa organizátor s výhercom dohodnú o spôsobe doručenia: poštou, kuriérom, osobným vyzdvihnutím.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže:

Podmienky, pravidlá súťaže a postup ako sa zapojiť do súťaže je uvedený hneď pri zverejnení súťaže na Facebooku alebo Instagrame. Súťažiaci sa pri zapojení do súťaže riadi týmito pravidlami.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky ku priebehu  súťaže  je  možné  organizátorovi zaslať  písomne  na  poštovú adresu  uvedenú v týchto pravidlách.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity Facebook účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil Facebook, Instragram vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné Facebook účty atd.).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či Facebook, Instagram profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook, Instagram. V prípade zistenia tohto porušeniam, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook, Instagram.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete Facebook, Instagram). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im, aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

Ochrana osobných údajov:

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie sobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov - ako je hore uvedené. Ako dotknutá osoba má účastník  súťaže   práva   v zmysle   §   28   zákona   o OOÚ   na   základe   písomnej   žiadosti   alebo   osobne   u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedenév

§ 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOÚ.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook, Instagram. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook, Instagram.

Martin 01. 10. 2019